SL Đơn Vị Giá Đề Xuất Giá Chọn Tổng (VNĐ)
Tổng Giá 0